Kwartiermaken Gebiedsdialogen met gemeente, buurtteams, OKT en sociale basis – Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om in het sociaal domein (zorg en ondersteuning) beter opgave- en gebiedsgericht te werken én om dit in partnerschap met de uitvoerende partijen op te pakken. Om hier concreet uitvoering aan te geven is daarom het idee ontstaan om in alle stadsdelen gebiedsdialogen te organiseren met de organisaties die hier gezamenlijk uitvoering aan geven: buurtteams, ouder-kind teams, partijen uit de sociale basis en de gemeente (zowel centraal als stadsdeel). Deze gebiedsdialogen hebben als insteek om gezamenlijk te leren, de samenwerking in (en met) de stadsdelen te verbeteren en hier afspraken over te maken. De wens is om – door dit structureel te organiseren – te komen tot een gezamenlijke sturing op de gebiedsopgaven.

Wij zijn gevraagd om de gebiedsdialogen in ieder stadsdeel te faciliteren en voor te bereiden. Het laten slagen van de dialogen vraagt een lange adem en (gedrags)verandering bij zowel het ambtelijk apparaat als de partners. Daarnaast moeten de gebiedsdialogen bijdragen aan een minder drukke en vereenvoudiging van de overlegstructuur in Amsterdam. Dit betekent dat we veel energie steken in voorbereidende gesprekken met alle betrokkenen, zodat we met hen komen tot een passende agenda en functie van de dialogen. De eerste gebiedsdialogen zijn gestart in juni.

Looptijd: januari – december 2023